Tuulivoiman rakentaminen on Suomessa voimakkaasti lisääntymässä. Hallitus aikoo kasvattaa tuulivoiman osuutta Suomen energiatuotannosta ja poistaa tuulivoiman rakentamisen hallinnollisia, kaavoitukseen liittyviä ja muita esteitä. Nämä tavoitteet on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.

– Suomeen on tulossa huomattavasti lisää ja entistä korkeampia tuulivoimayksiköitä. Hallitus perustelee uusia tuulivoimaloita taloudellisilla seikoilla ja ilmastonmuutoksen torjunnalla. Sen vuoksi tuulivoimaloiden ympäristölle ja asutukselle aiheuttamat haitalliset seuraukset ovat saamassa liian vähän huomiota, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

Ulkomaiset rakentajat tähyävät Suomeen

Uusimmat Suomeen rakennettavat tuulivoimayksiköt ovat jo 300 metriä korkeita. Niiden ympäristövaikutukset ulottuvat laajalle. Koska voimalayksiköiden koko kasvaa ja niiden määrä lisääntyy voimakkaasti lisääntyvät luonnollisesti myös niiden ympäristövaikutukset. Saksassa tuulivoimarakentaminen on vähentynyt lupaehtojen kiristyessä ja asukkaiden vastustuksen lisääntyessä. Keskieurooppalaiset tuulivoimarakentajat ovatkin kääntäneet katseensa Suomeen. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan tällä hetkellä kymmenkunta keskieurooppalaista energiayhtiötä suunnittelee tuulivoimalarakentamista Suomeen. Osa hankkeista on jo toteumassa.

Tuulivoimahankkeet eivät lähtökohtaisesti tarvitse ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, paitsi jos alueen lähellä on pysyvää tai loma-asutusta ja jos kunnan ympäristöviranomainen sitä edellyttää. Mitään pakkoa tähän ei tällä hetkellä ole.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on pakollinen isomman kokoluokan tuulivoimaloille. Hankevastaava eli rakennuttaja ostaa valitsemaltaan asiantuntijalta selostuksen voimaloiden ympäristövaikutuksista, ja toimittaa sen paikalliseen ELY-keskukseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei kuitenkaan korvaa ympäristölupamenettelyä.

– Voimalan rakennuttaja teettää valitsemallaan taholla ja maksua vastaan selostuksen ympäristövaikutuksista. Sellainen ei ole puolueetonta arviointia, väittää Juuso.

– Ympäristöluvan hakeminen tulisikin säätää pakolliseksi kaikille pientuulivoimaloita suuremmille teollisen mittaluokan tuulivoimayksiköille.

Voimaloista riidellään ympäri maata

Useilla Suomen paikkakunnilla on meneillään asukkaiden nostamia riitaprosesseja tuulivoimaloiden aiheuttamista ympäristöhaitoista. Koska Suomen lainsäädännössä ei ole asianmukaisesti varauduttu nykyhetken tilanteisiin, ei myöskään kunnan viranomaisilla ole riittäviä keinoja toimia silloin, kun meluhaittoja syntyy.

– Olen tänään jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen ympäristönsuojelulain muuttamisesta siten, että myös tuulivoimalat tulisivat jatkossa ympäristöluvanvaraisiksi. Aloitteen ovat minun lisäkseni allekirjoittaneet 18 perussuomalaista kansanedustajaa. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa ja se on sopivassa mittakaavassa tarpeellinen energiantuotannon muoto. Tarkoitus ei ole torjua tuulivoimarakentamista, vaan vähentää sen aiheuttamia haittoja ja haitoista aiheutuvia riitoja, selventää Juuso.

– Tuulivoimalat toimivat aikansa ja tulevat lopulta elinkaarensa päähän. Suomessa ei myöskään ole riittävän kattavia säädöksiä koskien tuulivoimaloiden purkamista käyttöaikansa jälkeen. Tuulivoimarakentajille tulisikin yhteiskunnan vaatimuksesta asettaa rahastointi- tai vakuusvelvoite purkukustannuksia varten. Näin maanomistajat, jotka antavat maitaan vuokralle tuulivoimayhtiölle, eivät missään tilanteessa joutuisi vastuuseen purkamisen aiheuttamista kuluista.

SUOMEN UUTISET