Perussuomalaiset on jättänyt puolustusvaliokunnassa vastalauseen valmiuslakiuudistukseen, jonka hyväksyminen kiireellisenä vaatisi eduskunnan viiden kuudesosan hyväksynnän. Perussuomalaiset korostaa, että valmiuslaki voidaan hyväksyä, jos rajavartiolakiin saadaan tarvittavan lujat Suomen turvallisuuden ja koskemattomuuden turvaavat pykälät.

Perussuomalaiset haluaa muutosta lain kohtiin, joissa hallituksen esitys mahdollistaisi laajamittaisen maahantulon tilanteissa jopa sosiaaliturvaan tehtäviä leikkauksia, omaisuuden haltuunottoa ja perusoikeuksien rajoituksia. Tätä perussuomalaisten valiokuntaryhmä ei hyväksy.

– Hybridisodankäynnin välineenä käytetty laajamittainen maahantulo tulee estää eikä toimia niin, että tuolloin olisimme valmiita leikkaamaan eläkkeitä, sosiaaliavustuksia ja muita tukia kuten vaikka lapsilisää, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen täsmentää.

– Hallituksen esitys perustuu siihen, että me leikkaisimme suomalaisten etuuksista ja takavarikoisimme jopa omaisuutta ottaaksemme vastaan esimerkiksi itärajan yli työnnetyt siirtolaiset. Näin ei voi olla.

Rajaturvallisuutta koskevat pykälät puutteellisia

Lakiesitys ei ota kantaa turvapaikkahaun käytänteisiin poikkeustilanteissa. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä muistuttaa, että Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista missään oloissa turvapaikkahakemusten vastaanoton keskeyttämistä.

– Viranomaisilta puuttuvat toimivaltuudet estää tarvittaessa siirtolaisten maahantulo luo merkittävän kansallisen haavoittuvuuden hybridihyökkäyksiin varautumisessa.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmän mielestä tämä puute olisi tullut korjata esitetyssä valmiuslain uudistuksessa.

– Esitetty uudistus on tämän vuoksi puutteellinen, eikä se vastaa nykyisen turvallisuusympäristön asettamiin haasteisiin riittävissä määrin.

Hallituksen esityksessä vaikuttamisuhkaan vastaamiseksi ehdotetaan valmiuslakiin lisättäväksi uusi luku, joka on tarkoitettu Suomeen kohdistuvan laajamittaisen maahantulon varalle. Siinä esimerkiksi kuljettajayrittäjiä voitaisiin velvoittaa kuljettamaan turvapaikanhakijoita rekisteröintipaikoille ja vastaanottokeskuksiin sekä kansalaisilla olisi velvollisuus jopa luovuttaa rakennuksia ja kiinteistöjä Maahanmuuttoviraston käyttöön.

– Näillä säännöksillä rajoitettaisiin suomalaisten perusoikeuksia kestämättömästi. Sen sijaan ensisijainen toimenpide pitää olla rajan väliaikainen sulkeminen ja turvapaikkahakemusten vastaanoton väliaikainen keskeyttäminen, perussuomalaiset perustelevat.

Valiokuntia perussuomalaisten näkemysten tukena

Tuoreen perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan niin sanotun välineellistetyn maahantulon tilanteessa valtiolla ei ole oikeudellista estettä päättää rajanylityspaikkojen määrästä tai niiden sijainnista. Lyhytaikainen rajan täyssulku voi poikkeuksellisissa olosuhteissa olla siis mahdollinen.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä muistuttaa myös hallintovaliokunnan kannasta, jonka mukaan lainsäädäntöön on lisättävä säännös, jonka mukaan, jos vieras valtio käyttäisi maahantuloa valtakunnanrajallamme Suomen painostamisen välineenä, kansainvälisen suojelun haku voidaan väliaikaisesti ja poikkeuksellisen äärimmäisessä tilanteessa keskittää muualle kuin vieraan valtion vastaiselle rajanylityspaikalle.

Valmiuslain käyttöönottokynnyksen oltava korkea

Valmiuslain käyttöönoton kynnyksen on oltava perussuomalaisten mukaan korkea. Siksi niin sanotussa normaalissa lainsäädännössä tulee olla jo riittävät toimivaltuudet turvallisuuden takaamiseksi nopeissa tilanteissa. Kun halutaan ehkäistä hybridisodankäynnin välineenä käytettyä massasiirtolaisuutta, perussuomalaisten mielestä rajavartiolaissa tulee olla jo riittävät pykälät rajan sulkemiseksi – ei vasta valmiuslaissa.

– Tällaisessa tilanteessa valmiuslain käyttöönoton edellytyksenä on asiantuntijalausuntojen perusteella vastaanottokapasiteetin ylikuormitus sekä se, ettei tilanne ole rajaviranomaisten hallinnassa. Suomessa on kuitenkin valmius vastaanottaa kymmeniätuhansia ihmisiä lyhyessä ajassa. Tämän vuoksi turvapaikkahakemusten vastaanoton rajalla keskeyttämisen mahdollistavat säädökset tulee ensisijaisesti sijoittaa rajavartiolakiin, perussuomalaiset perustelevat.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä korostaa, ettei tarkoitus ole missään nimessä estää valmiuslain muutosten etenemistä kokonaan. Perussuomalaisilla on kuitenkin valmius äänestyttää asiasta, mikäli rajavartiolakiin ei saada Suomen ja suomalaisten turvallisuutta takaavia pykäliä. Tässä valiokuntaryhmä vetoaa hallintovaliokuntaan, jossa rajavartiolaki on vielä käsittelyssä.

SUOMEN UUTISET