Perussuomalaiset vastusti tänään eduskunnassa EU-asioista päättävässä suuressa valiokunnassa uutta EU:n ilmastolakia. Eurooppalaisella ilmastolailla muunnetaan poliittiset lupaukset sitoviksi oikeudellisiksi velvoitteiksi. Hallituksen ja kokoomuksen äänin hanke kuitenkin etenee.

– Ilmastolailla komissio saa huolestuttavan laajat valtuudet määrittää ilmastopolitiikkaa. Samalla komissio saa myös valtuudet arvioida kansallisten ilmastotoimien riittävyyttä. Jos maiden toimissa havaitaan puutteita, on komissiolla mahdollisuus suositella parannuksia. Lakiehdotuksen mukaan jäsenmaiden pitäisi laatia myös erilaisia sopeutumisstrategioita, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Jani Mäkelä luettelee.

Päästövähennystavoitteet kiristyvät entisestään

Toteutuessaan ilmastolaki kiristää Euroopan unionin päästövähennystavoitteita entisestään. Kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä olisi vähennettävä enemmän ja huomattavasti nopeammin. Samalla kansallisia määräyksiä ja asetuksia on vähintäänkin päivitettävä uuden ilmastolain mukaiseksi, eikä uusi lainsäädäntö saa olla ristiriidassa ilmastolakiin kirjattujen tavoitteiden kanssa.

Suomella on jo voimassa oleva kansallinen ilmastolaki, jossa pitkän aikavälin tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna.

Laskentasäännöt heikentävät Suomen asemaa

Perussuomalaiset näkee uudessa ilmastolaissa useita kalliita uhkia työllisyydelle ja taloudelle.

– Erityisen ongelmallisena on pidettävä metsien käyttöä ohjaavan LULUCF-asetuksen määrittelemiä laskentasääntöjä. LULUCF-asetuksen päivittäminen on Suomen kannalta todellinen kohtalon kysymys. LULUCF määrittelee sen, kuinka paljon metsiä on jätettävä hiilinieluiksi ja kuinka paljon niitä voidaan hakata.

– Nykyisellään laskentasäännöt heikentävät Suomen asemaa. Esimerkiksi maamme soita ei ole hyväksytty LULUCF-sopimuksessa hiilinieluksi, eikä uusi ilmastolakiehdotus näytä puuttuvan edellän mainittuihin epäkohtiin, vaan pikemminkin pahentaa tilannetta entisestään, suuren valiokunnan jäsenet perustelevat mielipiteessään.

Nyt ei pidä mennä ideologia edellä

Perussuomalaiset toteaa, että valtioneuvosto ei huomioi kannassaan lakiesityksessä ilmeneviä ongelmia, eikä kansallista etua.

– Ideologiset periaatteet eivät saa olla syynä sille, että Suomi sitoutuu liian tiukkoihin ja kunnianhimoisiin ilmastovähennystavoitteisiin. Tällaisenaan eurooppalainen ilmastolaki vaarantaa suomalaisen teollisuuden ja maatalouden toimintaedellytykset.

SUOMEN UUTISET