Hallitus haluaa muuttaa ulkomaalaislakia ja EU:n ulkopuolelta tulevien kausityöntekijöiden maahantuloa ja oleskelua koskevaa lakia väliaikaisesti koronakriisistä johtuen. Muutos esimerkiksi varmistaisi, että usea jo nyt merkittävästä kotimaisesta työttömyydestä kärsivä ala saisi ulkomaalaista halpatyövoimaa myös jatkossa.

Maataloudessa erityisesti satokaudella, marjan poiminnassa ja muissa vastaavissa tehtävissä ulkomaalaisten osuus työntekijöinä on erittäin korkea. Suurin osa näistä henkilöistä on kausityöntekijöitä. He tulevat maahan, tekevät työtä ja lähtevät maasta.

– He eivät kuormita sosiaaliturvaa ja palveluita, eivätkä jää maahan työn loppumisen jälkeen. He ovat pääosin työteliäitä ja kunnollisia ihmisiä, joista ei seuraa sosiaalisia ongelmia. Lähtömaita ovat esimerkiksi Ukraina, Valko-Venäjä, Thaimaa, Venäjä. Vähemmän ihmisiä tulee enää Baltiasta ja Puolasta, kansanedustaja Riikka Purra sanoo.

Perussuomalaiset eivät vastusta kausityöntekijöitä

Maataloudessa työskentelee Suomessa vuosittain 16 000 kausityöntekijää. 1 500 työntekijän tarve on arvioitu kriittiseksi maa- ja metsätalousministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen mukaan. Syy maahanmuuttajatyövoiman suurelle määrälle on alan vaatimaton palkkaus. Maaseudun työnantajaliiton ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen mukaan tuntipalkat liikkuvat noin 8,50 ja 11 euron välillä, opiskelijoilla vain 6 euroa.

– Perussuomalaisilla ei ole mitään kausityöntekijöitä vastaan. Ei, vaikka poliittiset vastustajamme joskus niin väittävät. Kausityöntekijä, jonka työpanoksesta on hyötyä ja josta saadaan veroja, on täysin eri asia, niin taloudellisesti kuin muiltakin osin kuin henkilö, joka jää maahan millä tahansa oleskeluluvalla ja kuormittaa sosiaaliturvaa ja palvelurakennetta yleensä yhtä paljon riippumatta varsinaisesta statuksestaan.

– Kausityöntekijöiden osalta maatalouden tilanne on vaikea, koska rajamme ovat suljettu. Esityksessä esitetään, että muilla aloilla lomautettuja ja työttömäksi jääviä työperusteisilla oleskeluluvilla asuvia ulkomaalaisia voitaisiin hyödyntää maatalouden kausityössä. Voimassa oleva ulkomaalaislainsäädäntö ei mahdollista tällaista alanvaihtoa ensimmäisessä luvassa mainitulta alalta toiselle ilman että henkilö hakee jatkolupaa. Tämän muuttaminen on tietysti järkevää, Purra myöntää.

Maassa jo suuri joukko työttömiä ulkomaalaisia

Purran mukaan järkevää olisi hyödyntää myös huomattavan alhaisesta työllisyydestä kärsiviä ei-työperäisen oleskeluluvan ja kansainvälisen suojeluaseman saaneita. Maassa on valtava ja yhä kasvava, ulkomaalaisten työttömien reservi. Koronaepidemia lisää merkittävästi myös suomalaisten työttömyyttä.

– Kiireellisesti annettu ja ilmeisen kiireessä valmisteltu hallituksen esitys on epäselvä. Yhtäältä siinä esitetään edellä käsittelemiäni järkeviä ja kannatettavia asioita. Toisaalta mukaan on ujutettu muita niin sanottuun työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä perinteisiä hankkeita, joilla 1) ei pitäisi olla mitään tekemistä maatalouden satotyön tai muun juuri ulkomaalaista työvoimaa kaipaavien alojen kanssa ja 2) jotka eivät koskekaan jo maassa olevia ulkomaalaisia, vaan tulevaisuudessa saapuvaa tai saapuvaksi toivottavaa maahanmuuttoa, Purra ihmettelee.

– Esityksessä sanotaan, että koronatilanteen vuoksi haasteena on saada riittävästi työvoimaa myös rakennusalalle ja telakkateollisuuteen sekä kuljetusaloille. Kaikilla näillä aloilla on jo ilman koronaakin ollut merkittävää kotimaista työttömyyttä, puhumattakaan ajasta nyt.

Työhalukkuutta löytyy kotimaisesta työvoimasta

Purra muistuttaa, että samat ongelmalliset kannustinloukut koskettavat yhtä lailla ulkomaalaista, sen jälkeen kun hän on varmistanut maahan jäämisen.

– Työttömyysetuudet ja sosiaaliturvamme eivät kannusta ottamaan vastaan matalasti palkattua tai lyhytkestoista työtä, varsinkaan jos henkilö sijaitsee korkeiden asumiskustannusten alueella ja erityisesti, mikäli perheessä on lapsia. Palkka on liian alhainen sosiaaliturvaan nähden. Tai sosiaaliturva on liian korkea palkkaan nähden.

– Meillä on kohta Suomessa 320 000 uutta lomautettua tai työtöntä, edellisten työnhakijoiden lisäksi. Työhalukkuutta varmaankin löytyisi, jos hallitus toisi eduskuntaan lain, joka mahdollistaisi esimerkiksi kausityön tekemisen maatiloilla ilman, että sillä on vaikutuksia varsinaisesta työstä lomautuksen tai irtisanomisen perusteella saatavaan etuuteen, Purra esittää.

Hallitus vihjailee uusista maahanmuuttajista

Perussuomalaiset ovatkin tänään ehdottaneet kiireellistä tilapäistä lainsäädäntöä, jonka nojalla kausityön tekeminen huoltovarmuuden kannalta tärkeissä tehtävissä ei vuonna 2020 poista työttömyysetuuksia henkilöltä, joka on lomautettu tai irtisanottu töistään koronaepidemian vuoksi.

– Tällä tavoin kausitöiden houkuttelevuus myös suomalaisten silmissä kasvaa, ihmisten toimeentulo voidaan turvata, eikä maataloustyönantajille koidu ylimääräisiä palkkakustannuksia, jotka siirtyisivät tuotteiden hintoihin, Purra sanoo.

– On hienoa, että pääministeri Sanna Marin suhtautui ehdotukseemme positiivisesti. Toivomme, että hallitus ottaa esityksestämme kopin ja tuo pian eduskuntaan tämän mahdollistaman lainsäädännön.

Toinen hallituksen esityksen ongelma on, ettei se käsittele vain maassa jo olevia ihmisiä, vaan vihjaa myös uusista maahanmuuttajista.

– Nimenomaan vihjaa, sillä kohdat, joissa asiasta puhutaan, ovat hyvin lyhyitä ja sanomassaan epäselviä, Purra sanoo.

Suomalaisia lomautetaan ja joutuu työttömiksi

Eri alojen elinkeinojärjestöt ovat esittäneet perusteluja ulkomaisen työvoiman välttämättömyydestä eri toimialoilla. Perusteluissa viitataan toimialan ja tehtävien kriittisyyteen joko huoltovarmuuden tai alan yritysten elinkeinon ja toimeentulon vaarantumisen tai molempien kannalta.

– Perussuomalaisten mielestä on vastuutonta haluta maahan lisää ihmisiä, kun niin ulkomaalaisten kuin suomalaisten lomautukset ja työttömyys lisääntyvät merkittävästi.
Suomen rajojen on määrä olla koronaepidemian vuoksi kiinni. Eivät ne ole. Ne Suomen ulkomaanedustustot, jotka ovat auki, käsittelevät tälläkin hetkellä näiden niin sanottujen kriittisten alojen viisumi- ja oleskelulupahakemuksia. Komissio julkaisi muutama päivä sitten luettelon kriittisistä aloista, mutta kuten edellä sanoin, hallitus tulkitsee tätä laveasti, Purra toteaa.

– Nähtävästi kaikkia aloja, joissa on merkittävästi ulkomaalaisia työntekijöitä, voidaan hallituksen mukaan pitää kriittisinä, olipa syy alan korkealle ulkomaalaisedustukselle mikä tahansa. Perussuomalaiset taas on sitä mieltä, että päinvastoin tavoitteena pitäisi olla, että yksikään kriittinen ala ei voi nojata ulkomaalaiseen työvoimaan ja sen saatavuuteen.

Kiertää koronarajoituksia ja poikkeuslakeja

Esityksen perusteella siis myös muihin kuin jo maassa oleviin ulkomaalaisiin sovellettaisiin samoja ehtoja. Esityksessä sanotaan: ”Siltä osin kuin rajaliikenteen rajoituksista huolimatta maahan saapuu työvoimaa ulkomailta, nämäkin voisivat karanteenin jälkeen työskennellä kaikilla edellä mainituilla aloilla lupatyypistään riippumatta.”

– Esitys ei ole johdonmukainen hallituksen rajaliikenteen vähentämistä koskevan tavoitteen kanssa, vaikka siinä niin väitetään. Se on johdonmukainen tämän osalta ainoastaan esityksen siltä osin, kun kyse on jo maassa olevista henkilöistä. Mutta esitys koskee myös poikkeustilan aikana myönnettäviä uusia oleskelulupia ja viisumeita, myös muilla kuin oikeasti kriittisillä aloilla, kuten maataloudessa, Purra huomauttaa.

– Alojen määritteleminen kriittisiksi vain siksi, että niillä on paljon ulkomaalaisia, kiertää koronarajoituksia ja poikkeuslakeja. Tämä tehdään ennen kuin on edes yritetty etsiä keinoja saada työvoimaa maamme sisältä. Tätä ei voi hyväksyä.

Hallitus hamuaa lisää halpatyövoimaa

Perussuomalaisten mielestä esitys on kannatettava jo maassa olevien ulkomaalaisten osalta.

– Huomionarvoista kuitenkin on, että jos esitys koskisi vain heitä, se olisi jo itsensäkin mielestä turha. Siinä nimittäin sanotaan, että ”lisää työvoiman tarjontaa potentiaalisesti kymmenillä tuhansilla henkilöillä, mutta käytännössä työllisyysvaikutuksen voi odottaa jäävän joihinkin satoihin.”

– Muutaman sadan ihmisen takiako tässä nyt tehdään väliaikaista lakia näin kiireellä? Ei, kyse ei ole muutamasta sadasta maassa olevasta ulkomaalaisesta. Tavoite on helpottaa matalapalkka-aloille saapuvaa maahanmuuttoa, vaikka rajamme ovat kiinni ja vaikka maa on pian täynnä lomautettuja ja työttömiä ihmisiä, Purra varoittaa.

SUOMEN UUTISET