Veikkausvoittovaroja jakava STEA valvoo avustusten käyttöä eri tavoilla. Avustuksia saaneiden järjestöjen toiminnan tarkastuksissa on toisinaan ilmennyt epäselvyyksiä. Avustuksia on esimerkiksi käytetty virkistystoimintaan. Avustuksilla on myös maksettu ahkeruusrahoja tai muita epäselviä kuluja.

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus (STEA) jakaa veikkausvoittovaroista vuosittain kymmeniä miljoonia erilaisille kansalaisjärjestöille näiden hakemusten perusteella. Avustuksia voivat hakea ja saada yleishyödylliset yhdistykset ja muut yhteisöt, joiden toiminnan tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Tarkastuskäyntejä epäselviin kohteisiin

STEA valvoo avustusten käyttöä eri tavoilla. STEA:n valvontapäällikkö Kristian Seemer kertoo, että avustusten käytön valvonta keskittyy sekä etukäteiseen että jälkikäteiseen valvontaan.

– Jälkikäteinen valvonta painottuu avustusten käytön valvontaan. Menettely on kirjallista avustuksen saajien STEA:lle toimittamien vuosiselvitysraporttien muodossa, eli tältä osin tieto on avustuksen saajien antamaa, lukuun ottamatta mahdollista tilintarkastajan raporttia avustusten käytöstä.

Lisäksi järjestöihin tehdään tarkastuskäyntejä, joiden määrä vaihtelee vuosittain. Tarkastuskäynnit suunnataan ensisijaisesti kohteisiin, joissa havaitaan riskejä vuosiselvityksen perusteella tai aikaisempien kokemusten perusteella.

– Toinen tärkeä indikaattori on avustusten volyymi. Suuria avustuksen saajia tarkastamme painotetusti joka vuosi, Seemer sanoo.

Puheenjohtaja tuomittiin avustuspetoksesta

STEA:n myöntämien avustuksien käyttämisestä paljastuu vuosittain jonkin verran epäselvyyksiä, jotka saattavat johtaa avustusten takaisin perintään. Avustuksista päättää viime kädessä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.).

Yksi härskeimmistä on Suomen Katutanssiliiton tapaus. Katutanssiliiton puheenjohtaja tuomittiin viime vuonna käräjäoikeudessa törkeästä avustuspetoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, kolmen vuoden liiketoimintakieltoon ja maksamaan takaisin 65 373 euroa saamiaan avustuksia.

Avustusvaroja oli käytetty suuria summia esimerkiksi liiton puheenjohtajan puolison palkkoihin, yksityiskäytössä olleen asunnon vuokriin, puheenjohtajalle maksettuihin ja projektiin liittymättömiin kilometrikorvauksiin sekä puheenjohtajan ja hänen puolisolleen maksettuihin projektiin liittymättömiin päivärahoihin.

Kristian Seemer sanoo, että Katutanssiliiton tyyppisiä tapauksia tulee vastaan vain harvoin.

– Kyllä se tapaus oli ainutlaatuinen.

Suomen Uutiset pyrki selvittämään millaisia epäselvyyksiä järjestöjen taloudellisessa toiminnassa on viime vuosina ollut. Tässä jutussa on tarkasteltu joitakin STEA:n tekemiä, järjestöihin kohdistuneita tarkastuksia vuosilta 2016 ja 2017.

SPR:lle risuja tarkastuslausunnossa

Suomen Punainen Risti (SPR) on huomattava STEA-avustusten saaja. Tänä vuonna SPR:lle on myönnetty eri tarkoituksiin 4,7 miljoonaa euroa.

Viime kesänä STEA suoritti SPR:n keskustoimistolla tarkastuksen, jonka tavoitteena oli selvittää muun muassa, onko vuodelle 2016 myönnetty avustus käytetty siihen tarkoitukseen, johon se oli myönnetty. Tarkoituksena oli myös varmistua, onko SPR antanut oikeat ja riittävät tiedot avustuksen myöntämistä ja käyttöä varten.

Tarkastuslausunnossa STEA jakaa SPR:lle ”risuja”.

Tarkastus koski 696 000 euron avustusta, joka oli tarkoitettu vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointiin ja ensihuoltotoimintaan. SPR:n toiminnan kustannuksia selvitettiin tarkastamalla pistokokein kirjanpidon tositteita sekä verrattiin toiminnasta aiheutuneita kuluja STEA:lle toimitettuun avustushakemukseen.

Avustuksen saajan tulisi aina järjestää kirjanpitonsa sellaiseksi, että avustuksen käyttöä voidaan luotettavasti seurata. Tältä osin SPR:n toiminnassa ilmeni puutteita. Tarkastuksessa ilmeni, että STEA:lle vuosiselvityksessä ilmoitetut kustannukset olivat osittain virheellisiä, sillä kirjanpidon raportit sisälsivät outoja kustannuseriä, joita avustetun toiminnan ei pitäisi sisältää.

Tulokset eivät kelvanneet

STEA toteaa tarkastusraportissa, että SPR:n toiminnan tulokset eivät ole olleet riittäviä suhteessa avustustasoon tai toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Merkittäviä puutteita STEA havaitsi myös toiminnan toteutuksen sekä toiminnan seurannan arvioinnin osalta.

Loppulausunnossaan STEA ilmoittaa, että se tulee jatkossa arvioimaan, täyttyvätkö valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset enää SPR:n kohdalla.

Vaarallinen työyhdistelmä

Yhdessä ry:lle oli myönnetty 160 000 euroa mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisötalon toimintaan vuosina 2014 ja 2015.

Vuonna 2016 Yhdessä ry:n toimintaan kohdistuneessa tarkastuksessa STEA havaitsi muun muassa, että järjestössä oli maksettu niin sanottuja ”ahkeruusrahoja”, vaikka niitä ei hyväksytä avustettavan toiminnan kuluiksi. Tarkastuksessa STEA ohjeisti järjestöä lopettamaan tällaisten ylimääräisten kulujen maksamisen.

Tarkastuksessa havaittiin myös kummallisia yksityiskohtia tositteiden hyväksymiskäytännössä. Tavanomaisen käytännön mukaan avustuksen saajan toiminnanjohtaja oli tarkastanut, hyväksynyt ja maksanut itse toimintaan liittyvät laskut. Edes tilintarkastaja ei ollut huomauttanut tällaisesta menettelystä.

STEA luonnehtii menettelyä ”vaaralliseksi työyhdistelmäksi” joka kehotettiin poistamaan taloussäännön ohjeistuksilla siten, että menon aiheuttajana toimineet eivät hyväksy enää jatkossa omia menojaan.

Yhdessä ry toimitti tarkastuksen perusteella STEA:lle vastineen, jonka mukaan jatkossa avustuksen saajan puheenjohtaja hyväksyisi laskut ja toiminnanjohtaja maksaisi ne.

Avustusta ei voi käyttää virkistystoimintaan

Turun Mielenterveysyhdistykseen vuonna 2016 tehdyssä tarkastuksessa ilmeni hallinnollisia ja rahankäyttöön liittyviä epäselvyyksiä, joiden seurauksena yhdistys joutui muun muassa palauttamaan takaisin sille myönnettyjä avustuksia.

Yhdistykselle oli vuosina 2014 ja 2015 myönnetty yhteensä 366 000 euroa mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikan toimintaan ja vapaaehtois- ja vertaistoimintaan.

STEA:n vuonna 2016 suorittamassa tarkastuksessa yhdistyksen hallinnossa havaittiin puutteita. Yhdistyksen kevätkokouksen 2015 pöytäkirja oli tarkastusajankohtana kadoksissa. Myöskään kaikkia hallituksen kokouspöytäkirjoja ei ollut saatavilla.

Tarkastuskertomuksessa yhdistystä kehotettiin hankkimaan kevätkokouksen pöytäkirja haltuunsa ja liittämään sen jäljennös vastineeseensa. Yhdistyksen hallituksella on vastuu siitä, että hallituksen kokouksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat.

STEA pyysi rahoja takaisin

Yhdistyksen toiminnassa ilmeni myös 4 202 euron edestä kuluja, joita STEA ei hyväksynyt. Näin ollen STEA joutui lähettämään yhdistykselle avustuksen palautuspyynnön.

Avustusrahoja oli käytetty esimerkiksi lakitoimiston palkkioon, vaikka lakipalvelujen hankintaa ei oltu esitetty avustushakemuksessa eikä lakitoimiston käyttö muutenkaan liity avustettavaan toimintaan.

Yhdistys oli myös kirjannut toiminnan kuluiksi yhdistyksen virkistystoimintaan käytetyt 2 715 euroa. STEA ei hyväksynyt tällaisia kuluja avustuksen piiriin kuuluviksi. Yhdistyksen mukaan kyseessä oli virheellinen kirjaus.

ILKKA JANHUNEN

Tagit