Hallitus esittää eduskunnalle varainsiirtoverolain muuttamista siten, että varainsiirtoverojen kantoja alennetaan kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muiden arvopapereiden osalta. Hallitus pyrkii asuntopolitiikallaan edistämään asuntomarkkinoiden toimivuutta. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi tänään eduskunnan lähetekeskustelussa, että varainsiirtoverokantojen alentamiselle on selvä tarve, koska vero lisää muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Kiinteistö- ja asuntokauppoihin lakimuutos tulee vaikuttamaan seuraavasti: kiinteistöjen varainsiirtoveroprosentti laskee 4 prosentista 3 prosenttiin. Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroprosentti laskee 2 prosentista 1,5 prosenttiin.

– Varainsiirtovero on luonteeltaan transaktiovero, eli kaupankäynnin toimittamiseen välttämättä liittyvä vero. Kuten tiedämme, eräs verotuksen perustotuuksista on, että sitä, mitä julkinen valta verottaa hieman enemmän, sitä saadaan jatkossa vähemmän.

– Veropolitiikan käyttäminen instrumenttina ihmisten markkinakäyttäytymisen ohjaamiseen voi olla aiheellista ja jopa perusteltua eräissä tapauksissa, eli silloin kun toiminnasta aiheutuu selvää haittaa tai jopa vaaraa muille ihmisille. Sen sijaan siitä, että kansalaiset vaihtavat asuntoa omiin tarpeisiinsa paremmin sopivaksi, elämäntilanteiden muuttuessa, ei seuraa mitään haittaa tai vaaraa kenellekään. Päinvastoin: itse kullekin uuteen sopivampaan kotiin muuttaminen tarkoittaa vain asuntovarallisuuden tarkoituksenmukaisempaa kohdentumista oikeille ihmisille ja siten tehokkaampaa kotimaisen asuntokannan käyttöä, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi lähetekeskustelussa.

Verokantojen alentamiselle selkeä tarve

Purra korosti, että hallitus pyrkii asuntopolitiikallaan edistämään asuntomarkkinoiden toimivuutta.

– Toimivat asuntomarkkinat luovat suomalaisille mahdollisuuden asua mahdollisimman hyvin ja edullisesti, omia toiveita vastaavassa kodissa. Tarve varainsiirtoverokantojen alentamiselle onkin selvä ja konkreettinen, koska mitä korkeampi kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden varainsiirtovero on, sitä enemmän vero lisää muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Tutkimusten perusteella on havaittu, että varainsiirtovero selvästi estää ja vähentää ihmisten muuttamista paikkakunnalta toiselle ja hidastaa asuntokauppoja.

– Tutkimuspohjalta voidaan arvioida, että jo yhden prosenttiyksikön nousu varainsiirtoverossa vähentää asuntokauppoja Suomessa noin 10–20 prosenttia. Verokantojen alentaminen siten lisääkin olennaisesti asuntojen kysyntää.

– Kun varainsiirtovero hidastaa asuntokauppoja ja muuttoliikettä, se johtaa tilanteeseen, jossa yhä useampi asuu omiin tuloihinsa ja elämäntilanteeseensa nähden väärän kokoisessa tai väärässä paikassa sijaitsevassa asunnossa. Kun kotimainen asuntokanta on varainsiirtoveron takia osin tehottomassa käytössä, se on omiaan vähentämään kansalaisten hyvinvointia, Purra sanoi.

Valtiovarainministeri Purra totesi, että varainsiirtoveron ei kuitenkaan tulisi luoda ylimääräisiä pidäkkeitä asunnon vaihtamiselle elämän taitekohdissa.

– Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi eläkeikää lähestyvällä pariskunnalla, jolla olisi tarve muuttaa perheasunnosta pienempään asuntoon perheen lasten siirryttyä omilleen asumaan.

Työmarkkinoille draivia ja dynamiikkaa

Valtiovarainministeri Purra toivoo uudistuksen myös edesauttavan työn perässä liikkumista maakuntien ja paikkakuntien välillä.

– Tämä hallitus on työn ja yrittämisen hallitus. Me tahdomme, että Suomi on maa, jossa työn tekemisellä on merkitystä paitsi yksilölle itselleen, myös laajemmin koko yhteiskunnalle, koska tässä maassa kaiken hyvinvoinnin takana on kestävä talous. Hyvinvoiva talous luo samalla lujan perustan yhteiskuntamme kyvylle kestää kriisejä ja ulkoisia shokkeja.

Suomen työmarkkinoilla on tällä hetkellä useita erilaisia jäykkyyttä luovia elementtejä, joista yksi on työvoiman huono liikkuvuus maakuntien ja eri paikkakuntien välillä.

– Työvoiman siirtymistä työn perässä paikkakunnalta toiselle ei olekaan tarkoituksenmukaista hidastaa asuntokauppaan kiinteästi liittyvällä liian korkealla transaktioverolla. Kun asunnon vaihtaminen on ihmiselle helpompaa työpaikan vaihtamisen yhteydessä, työmarkkinoille saadaan lisää dynamiikkaa ja liikettä – jopa draivia – millä on kaiken kaikkiaan positiivinen vaikutus kansantaloudelle. Itse toivonkin työn perässä muuttamisen selvästi helpottuvan uudistuksen myötä, Purra sanoi.

Piristystä myös rakennusalalle

Heikko suhdannekehitys on koetellut ankarasti kiinteistö- ja rakennusalaa. Sekä uudisrakentaminen että korjausrakentaminen on vähentynyt runsaasti kuluvan vuoden aikana. Samalla rakennusalan työllisten määrä, seitsemän prosenttia kaikista työllisistä, on pienentynyt ja alan työllisyysnäkymät ovat heikot.

Varainsiirtoveron muuttoja hidastava vaikutus on yksi merkittävä tekijä rakennusalan nykyisen heikon tilanteen taustalla.

Valtiovarainministeri Purra toivookin varainsiirtoverokantojen alentamisesta myös piristystä rakennusalalle.

– Siinä missä varainsiirtoverokantojen alentaminen paitsi edistää työvoiman liikkuvuutta kotimaisilla työmarkkinoilla, uudistus myös on omiaan tukemaan yleistä asuntomarkkinoiden piristymistä ja samalla vauhdittamaan asuntorakentamisen elpymistä kohti parempia aikoja.

SUOMEN UUTISET