Ilmastovuosikertomuksen käsittely maa- ja metsätalousvaliokunnassa on nostanut esille tarpeen arvioida jatkossa myös kansallisten ilmastotavoitteiden tasoa. Tämänhetkisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi käytännössä maatalouden tuotantomäärien leikkaamista, joka vaikuttaisi negatiivisesti Suomen huoltovarmuuteen.

– Ilmastotoimet tulee toteuttaa hallitusohjelman mukaisesti taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti sekä alueellisesti kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Arjen kustannukset eivät saa nousta eikä kilpailukyky heikentyä. Maatalouden kannattavuus ja metsätalouden toimintaedellytykset on turvattava. Jos tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa, silloin niitä pitää tarkastella uudestaan, valiokunnan puheenjohtaja Jenna Simula kommentoi.

– Maatalouden aiheuttamat, ilmastolle ongelmallisena pidetyt päästöt ovat pääasiassa peräisin tuotantoeläimistä, lannasta ja maaperästä. Näistä päästöistä on vaikea vähentää ilman, että vaarannetaan kansallinen huoltovarmuus, sillä se vaatisi tuotantomäärien pudottamista, kansanedustaja Antti Kangas huomauttaa.

Ruoantuotannon omavaraisuus on elinehto

Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi merkittävää nettonielujen kasvua ja päästöjen nopeaa vähenemistä. Tavoitteet on asetettu vuoteen 2035, mitä on pidetty hyvin kunnianhimoisena. Maa- ja metsätalousvaliokunta pitää tarpeellisena uudelleenarvioida myös kansallisia ilmastotavoitteita eikä valmistella vain mahdollisia lisätoimia.

Valiokunta on ympäristövaliokunnalle antamassaan lausunnossa huolissaan myös ilmastotoimien vaikutuksesta maatalouden kannattavuuteen, joka on äärimmäisen huonoissa kantimissa jo nyt.

– Jatkossa ilmastovuosikertomuksessa olisi tärkeää tarkastella ilmastotoimien vaikutusta maatalouden kannattavuuteen sekä kansalliseen huoltovarmuuteemme. Ruoantuotannon omavaraisuus on elinehto, kansanedustaja Kike Elomaa korostaa.

Metsien tehtävä ei ole toimia vain hiilinieluina

Valiokunta korostaa metsänomistajien oman päätösvallan merkitystä metsienhoidossa. Ilmastotoimien pitää lausunnon mukaan olla sellaisia, että ne ovat omistajille myös taloudellisesti järkeviä, eikä metsiä muutoinkaan tule pitää vain hiilinieluina.

Esiin nostettiin myös huoli kotimaisen metsäteollisuuden raaka-aineiden saatavuuden heikentymisestä.

– Metsäteollisuus tarvitsee raaka-ainetta, puuta. Jos sitä ei ole Suomessa tarjolla, silloin teollisuus suuntautuu muualle. Yleensä vieläpä maihin, jotka saastuttavat enemmän ja jotka vähät välittävät esimerkiksi metsäkadosta. Siksi kotimaisen metsäteollisuuden toimintaedellytyksistä on todella pidettävä huolta, sanoo kansanedustaja Laura Huhtasaari.

Suomen Uutiset