Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela on jättänyt kirjallisen kysymyksen suomalaisen metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamisesta.

– Maailmanpoliittisen tilanteen takia on tullut välttämättömäksi, että Suomi katkaisee vuosien saatossa aina vain merkittävämmäksi muodostuneen energiariippuvuutensa Venäjään. Suomi on yksi eniten Venäjän energiasta riippuvaisista EU-maista. Suomi tuo ison osuuden käyttämästään uraanista, öljystä ja maakaasusta itärajan takaa. Venäjältä tuodaan myös paljon puuta. Tuontihakkeen määrä on lisääntynyt samaan aikaan, kun esimerkiksi turvetuotantoa on ajettu alas, Jari Koskela kirjoittaa

Turvetta ja puupolttoaineita

Koskelan mielestä energiaomavaraisuutta nostettaessa on käytettävä niitä resursseja, joita Suomella on käytössä. Tällä hetkellä se tarkoittaa turvautumista Suomen laajoihin turvealueisiin ja metsiin.

– Samalla kun kotimaisia puupolttoaineita pitää ainakin tässä hetkessä lisätä, on EU:ssa monia suunnitelmia, jotka toteutuessaan rajoittavat suomalaisten metsien käyttöä. Sekä kestävän rahoituksen taksonomiaesitys että LULUCF-asetus asettaisivat Suomen metsäteollisuudelle suuria rajoitteita, Koskela huomauttaa.

Toimintaympäristö turvattava

EU:n asetuksissa isoksi ongelmaksi muodostuu niin sanottu merkittävän haitan välttämisen periaate (DNSH). Merkittävää haittaa ei ole selkeästi määritelty, joten on uhka, että mikä tahansa metsiin liittyvä toiminta aiheuttaa valituskierteen. Metsäteollisuutta rajoittavat lisäksi kansallisella tasolla uusi ilmastolaki sekä luonnonsuojelulaki.

– Miten hallitus aikoo turvata puupolttoaineiden saannin tilanteessa, jossa Venäjä-riippuvuutta vähennetään ja kotimaista puuta tarvitaan enemmän? Miten hallitus aikoo turvata metsäteollisuuden toimintaympäristön tilanteessa, jossa tätä toimintaympäristöä rajoittavat niin uudet kansalliset lait kuin Euroopan unionissa suunnitteilla olevat metsien käyttöä rajoittavat asetuksetkin? Entä miten varmistetaan se, että metsänomistajien oikeuksia ei tulla kaventamaan ja päätökset metsäpolitiikasta tehdään kansallisella tasolla, Koskela kysyy hallitukselta.

SUOMEN UUTISET