Eduskunta käsitteli tänään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa ja ulkoasiainvaliokunnan sen pohjalta laatimaa mietintöä. Selonteossa määritellään lähtökohdat Suomen harjoittamalle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purran mukaan olisi tärkeää, että turvallisuuteen liittyvät selonteot keskittyisivät itse asiaan eivätkä ripustautuisi ideologiseen analyysiin.

– Nyt näin ei valitettavasti ole. Niin selonteossa kuin sen pohjalta laaditussa mietinnössä maahanmuuton ja terrorismin aiheuttamat uhat jäävät marginaaliin. Ennemminkin selonteossa korostetaan eriarvoisuutta, näköalattomuutta ja ”väärää mieltä” olevien puolueiden aiheuttamia uhkia, Purra sanoo.

Selonteon analyysi on paikoin ideologista

Samanlainen poliittinen agenda näkyy Purran mukaan vielä vahvemmin ensi viikolla lähetekeskustelussa olevassa sisäisen turvallisuuden selonteossa, johon perussuomalaiset jättivät parlamentaarisessa ryhmässä eriävän mielipiteensä.

– Sen sijaan, että ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa rehellisesti käsiteltäisiin ulkoapäin tulevia uhkia, siellä väitetään, että uhkana on – suora lainaus – ”ulossulkeva nationalismi ja ulossulkevat piirteet”, Purra ihmettelee.

– Kun katsotaan todellisuutta niin Suomessa kuin vaikkapa länsinaapurissamme Ruotsissa, tällaista arviota ei voi pitää kuin harhaisena. Toivon, että kyse on enemmän retoriikasta kuin aidosta harkitusta arviosta, Purra sanoo.

Siirtolaiskriisi voi toistua

Purran mukaan olisi tärkeää ymmärtää ja varautua laajamittaisen maahanmuuton aiheuttamiin uhkiin.

– Vuoden 2015 tapahtumien ei pitäisi olla mahdollisia, koska turvapaikanhakijat eivät kuulu EU-alueella vapaan liikkuvuuden piiriin, mutta niin vain tapahtui ja voi tapahtua taas uudelleen. Sekä Kanarian saarilla, muualla Espanjassa, Italiassa että Kreikassa on näkyvissä laittoman siirtolaisuuden määrän kasvu, Purra kertoo.

– Turvapaikanhakijoiksi väitettyjen siirtolaisten käyttäminen hybridioperaatioissa, kuten Turkista Kreikkaan tapahtuvissa rajatapauksissa, on selvä uhka, myös suhteessa omaan itärajaamme.

Turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiin puututtava

Hallintovaliokunta korosti selonteon yksimielisessä lausunnossaan, että turvapaikkajärjestelmän perustavoite on kansainvälisen suojelun antaminen sitä aidosti tarvitseville.

– Väärinkäytöksiin tulee puuttua, ja palauttamisen on oltava tehokasta ja viivytyksetöntä. Nyt näin ei ole. Palauttaminen ei toimi, Purra sanoo.

Purra muistuttaa, että myös EU-tasolla voitaisiin asialle tehdä paljon enemmän.

– Tarvitaan valtioiden korkeimpien ministerien osallistumista palautussopimusten solmimiseen ja täytäntöönpanoon. Kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö ja muut yhteiskuntien eri toimintalohkot on kytkettävä mukaan toimivan palautuspolitiikan ja palautusyhteistyön toteuttamiseksi viipymättä. Hallintovaliokunnan mukaan unionin ja jäsenmaiden erilaisen taloudellisen tuen vastineeksi on voitava asettaa velvoite palautettavien vastaanottamiseen ilman ehtoja, Purra kuvaa.

Radikaali-islamistinen ideologia leviää Suomessa

Selonteossa terrorismi ja väkivaltainen radikalisoituminen mainitaan muutaman kerran, mutta se ei kuitenkaan ota laajemmin kantaa näihin. Hallintovaliokunta käsittelee kuitenkin lausunnossaan myös terrorismia ja korostaa, että ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä on jatkossa syytä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota terrorismin aiheuttamaan turvallisuusuhkaan.

– Suomessa merkittävimmän terrorismin uhan muodostavat valiokunnan saaman selvityksen mukaan radikaali-islamistista ja äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset toimijat ja pienryhmät. Suojelupoliisin terrorismintorjunnan kohdehenkilöitä on tällä hetkellä noin 390, ja näistä valtaosa kytkeytyy radikaali-islamistiseen ideologiaan. Radikaali-islamistinen terrorismi muodostaa myös globaalisti merkittävimmän terrorismin uhan, Purra sanoo.

Hallintovaliokunnan lausunnossa kuvataan myös suojelupoliisin arviota, jonka mukaan Syyrian ja lrakin konfliktialueelta Suomeen palaavat vierastaistelijat todennäköisesti jatkavat toimintaansa radikaali-islamistisissa verkostoissa.

– Terroristijärjestöjen toimintaan kytköksissä olevat palaajat muodostavat saadun selvityksen mukaan turvallisuusuhan sukupuoleen katsomatta, Purra sanoo.

Suomen Uutiset