Perussuomalaiset katsoo, että maa- ja metsätalouspolitiikka on Suomen oma asia – myös EU:n jäsenenä. Perussuomalaiset ei hyväksy sitä, että EU pyrkii ulottamaan päätösvaltaa suomalaisten metsiin, ohjeistaa metsänhoidossa tai sen käytössä.

Tänään julkaistussa EU-vaaliohjelmassa perussuomalaiset linjaa, että maataloutta koskevat ilmasto- ja ympäristöpoliittiset toimenpiteet, jotka heikentävät maatalouden kannattavuutta, lisäävät byrokratiaa tai kaventavat maatalouden toimintamahdollisuuksia, on torjuttava.

Esimerkiksi maankäytön sääntelyllä ei saa estää maatalouden investointien toteutumista. Suomi elää luonnonvaroista ja niiden kestävä käyttö on suomalaisille tärkeää.

Maatalouden tärkein tehtävä on ruoantuotanto. Kansallisen ruokaturvan ja huoltovarmuuden ylläpitämiseksi maataloustukien onkin kohdistuttava entistä paremmin ruoantuotantoon ja aktiiviviljelyyn.

Hajautettu ruoantuotanto on koko Euroopan ja Suomen etu, joten kansalliset erityispiirteet on huomioitava kaikessa päätöksenteossa.

Suomi on maailman paras paikka tuottaa lihaa ja maitoa. Perussuomalaiset katsoo, että muiden EU-maiden onkin katsottava mallia Suomesta ja tultava esimerkiksi eläintenpidossa samalle korkealle tasolle.

EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa

Viime vuodet ovat olleet suomalaisille metsänomistajille ja metsäteollisuudelle haastavia. Ideologinen ja metsää heikosti ymmärtävä komissio on yrittänyt hivuttaa EU-lainsäädäntöä metsäpolitiikkaan ympäristöpolitiikan varjolla. Tällä toimivallan siirrolla olisi kauaskantoiset seuraukset metsistä elävälle Suomelle.

Perussuomalainen linja on, että myös Suomen metsäpolitiikasta päättäminen kuuluu Suomelle. Jo EU:n perussopimuksessa on määritelty, että metsäpolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden päätäntävaltaan eikä EU:lla ole yhteistä metsäpolitiikkaa.

Suomalaiset metsät ovat kansallisomaisuuttamme ja toisin kuin monissa muissa maissa, myös vahvasti yksityisomisteista. Perussuomalaiset ei hyväksy sitä, että EU pyrkii ulottamaan päätösvaltaa suomalaisten metsiin, ohjeistamaan metsänhoidossa tai sen käytössä.

Maamme hyvin hoidetut metsät toimivat myös maamme hiilinieluina, eikä niillä pidä kompensoida muiden EU-jäsenvaltioiden kyvyttömyyttä pitää omista metsistään huolta. Pinta-alatavoitteet luonnonsuojelussa eivät ole tarkoituksenmukaisia, vaan suojelun on kohdistuttava arvokkaimpiin kohteisiin kansallisista lähtökohdista.

Suomalaista eräperinnettä vaalittava myös jatkossa

Suomalaista metsästys- ja eräperinnettä on myös vaalittava EU:ssa.

Perussuomalaisen linjan mukaan EU:ssa on vaikutettava, jotta sekä susi, karhu että ilves siirretään luontodirektiivin alemmalle suojelutasolle, jolloin kantoja voidaan metsästyksellä helpommin säädellä.

Myös muiden lajien, kuten valkoposkihanhen, osalta luontodirektiivi on otettava tarkasteluun ja annettava nykyistä huomattavasti enemmän kansallista liikkumatilaa.

SUOMEN UUTISET